O komori

Privredna komora Srbije
Regionalna privredna komora Sremskog upravnog okruga
22000 Sremska Mitrovica
Kralja Petra I 4/II
tel: (+381 22) 610-778
fax: (+381 22) 610-078
mailto: office@rpksrem.co.rs

Odeljenje Stara Pazova
Branka Radičevića 3
tel: (+381 22) 315-770

Sremska Mitrovica mapa

Stara Pazova mapa

KO

Privredna komora Srbije – RPK Sremska Mitrovica, kao interesna asocijacija privrede Srema, predstavlja mesto okupljanja i dogovaranja privrednika.

GDE

Obuhvata Sremski okrug površine 3.500 km2, 310.000 stanovika, sa opštinama: Inđija, Irig, Pećinci, Ruma, Sremska Mitrovca, Stara Pazova i Šid.

ŠTA

Delatnost Komore:

 


Komorska dokumenta

Pravilnik o naplati članarine, raspodeli regionalnim privrednim komorama, odnosno privrednoj komori glavnog grada, trošenju članarine i stvaranju obaveza

Izjava o dobrovoljnom pristupanju u članstvo PKS(u skladu sa članom 10. stav 4.,5. i 6. Statuta Privredne komore Srbije)

Statut Privredne komore Srbije

Zakon o privrednim komorama


Kvalifikovani elektronski sertifikat

Poveži se sa privrednom komorom Srbije

Elektronski sertifikat je elektronski dokument koji izdaje Sertifikaciono telo. To je elektronska potvrda kojom se potvrđuje veza između podataka za proveru elektronskog potpisa i identiteta potpisnika. Elektronski sertifikat može da se shvati kao digitalni identifikacioni dokument jer sadrži podatke o korisniku sertifkata kao i podatke o njegovom izdavaocu.

Kvalifikovani elektronski sertifikat (KES) sadrži:

Kvalifikovani elektronski sertifikat (KES)  se koristi za:

Kvalifikovani elektronski potpis:

Najznačajnija polja primene elektronskog potpisa jesu:

Sertifikaciono telo je pravno lice koje drugim pravnim i fizičkim licima pruža usluge izdavanja elektronskih sertifikata, kao i druge usluge povezane sa ovom delatnošću. U ovom trenutku postoje četiri registrovana Sertifikaciona tela u Republici Srbiji na čijim Web stranicama se mogu naći procedure za izdavanje elektronskih sertifikata, kao i neophodan softver za njihovu upotrebu. Sertifikaciono telo Privredne komore Srbije je jedno od ta četiri sertifikaciona tela.

Poveži se sa privrednom komorom Srbije

Za produženje sertifikata


Sremko

Sremko broj 116 možete preuzeti ovde
Sremko broj 119 možete preuzeti ovde
Sremko broj 120 možete preuzeti ovde
Sremko broj 121 možete preuzeti ovde
Sremko broj 122 možete preuzeti ovde
Sremko broj 123 možete preuzeti ovde
Sremko broj 124 možete preuzeti ovde
Sremko broj 125 možete preuzeti ovde


Menadžment

Predrag Mujkić

direktor PKS RPK Sremska Mitrovica

Mail : predrag.mujkic@pks.rs

Telefon : 060/557-39-52

 


Miloš Ćuić

koordinator sektora industrije

Mail : milos.cuic@pks.rs

Telefon : 060/557-39-55


Aleksandar Đorđević

samostalni stručni saradnik za sektor industrije

Mail : aleksandar.djordjevic@pks.rs

Telefon : 060/053-55-31


Stana Jević

koordinator sektora poljoprivrede

Mail : stana.jevic@pks.rs

Telefon : 060/557-39-53


Bojan Santovac

samostalni stručni saradnik za sektor poljoprivrede

Mail : bojan.santovac@pks.rs

Telefon : 060/053-55-32


Zorana Karalić

koordinator sektora usluga

Mail : zorana.karalic@pks.rs

Telefon : 060/557-39-57


Biljana Milovanović Bakula

Referent opštih poslova

Mail : biljana.milovanovic@pks.rs

Telefon : 060/557-39-54


Istorija

Aleksandar Karađorđević, tadašnji knez Srbije, je 1857.g., doneo uredbu „Ustrojenje trgovačkog odbora u Beogradu“, na osnovu koje je u Srbiji osnovana prva privredna asocijacija pod nazivom „Trgovački odbor“ sa sedištem u Beogradu, a sa nadležnošću koju su imale trgovačke komore u drugim zemljama. Trgovački odbor se u svom radu oslanjao na esnafe, udruženja zanatlija trgovaca koji su formirani na osnovu Uredbe o esnafima iz 1847. godine.

Narodna skupština Kraljevine Srbije donosi Zakon o radnjama, kojim se prvi put u Srbiji osnivaju privredna udruženja, pod nazivom „komore“, kao javno-pravne ustanove, sa statusom i zadacima koji su imale komore u drugim zemljama. Te godine osnovane su i otpočele sa radom Industrijska, Trgovačka i Radnička komora, sedištem u Beogradu, ali sa nadležnostima za celu zemlju.

Koreni komorskog sistema u Sremu datiraju iz 1931. godine kada je Skupština Kraljevine Jugoslavije donela novi Zakon o radnjama, kojim je uspostavljena nova jednoobrazna organizacija privrednih komora u celoj zemlji. Članstvo u komorama je bilo obavezno.

Posle Drugog svetskog rata, predratne komore su obnovile svoj rad. Prva komora nastala posle rata je Trgovinska komora FNRJ. Njeni članovi su postali preduzeća i ustanove koja se bave u većem obimu spoljnotrgovinskom delatnošću.

Uredbom Vlade o trgovinskim i ugostiteljskim komorama iz 1952.g uvodi se dobrovoljno članstvo, a 1958.g. je donet Zakon o udruživanju u privredi, kojim je ustanovljena obaveznost članstva u komorama. Komore se osnivaju za pojedine oblasti privrede s područjem delovanja za celu federaciju, bilo kao savezne komore ili savezi republičkih komora.

Zakonom o obrazovanju jedinstvenih privrednih komora iz 1962 godine , umesto granskih, osnivaju se jedinstvene privredne komore za sve oblasti privrede jednog područja.

Par godina kasnije, 1975. a u skladu sa Zakonom o udruživanju u privredne komore, Sremska privredna komora je osnovana potpisivanjem Samoupravnog sporazuma o udruživanju, 15. jula 1975.godine. Bio je to početak rada današnje SPK.

Konstitutivna sednica Skupštine Sremske privredne komore, 1975.

osnivanje

Konstitutivna sednica Skupštine Sremske privredne komore je održana 15. jula 1975. godine i na njoj je imenovano 94 članova Skupštine i 17 članova Izvršnog odbora, a za Predsednika Komore je imenovan Petar Gajin, dipl ing. agronomije.

Sremska privredna komora u to vreme je imala i sledeće organe i tela:

konferencije organa za privredne oblasti, koordinacione odbore (Odbor za planiranje i razvoj, Odbor za društveno-ekonomske odnose, sistem i samoupravljanje, Odbor za kadrove, nauku i obrazovanje, Odbor za međuopštinsku saradnju), zatim posebne organe Komore kao što su: Sud časti, Izbrani sud, Arbitrža i Odbor samoupravne kontrole.