О комори

Привредна комора Србије
Регионална привредна комора Сремског управног округа
22000 Сремска Митровица
Краља Петра I 4/II
тел: (+381 22) 610-778
фаx: (+381 22) 610-078
mailto: office@rpksrem.co.rs

Одељење Стара Пазова
Бранка Радичевића 3
тел: (+381 22) 315-770

Сремска Митровица мапа

Стара Пазова мапа

КО

Привредна комора Србије – РПК Сремска Митровица, као интересна асоцијација привреде Срема, представља место окупљања и договарања привредника.

ГДЕ

Обухвата Сремски округ површине 3.500 км2, 310.000 становика, са општинама: Инђија, Ириг, Пећинци, Рума, Сремска Митровца, Стара Пазова и Шид.

ШТА

Делатност Коморе:

 

С КИМ

Представници предузећа, изабрани на период од четири годне, чине органе Коморе. Основни критеријуми за избор су територијални, грански, учешће у друштвеном производу и својински. Органи Коморе су:

КАКО

Основни облици организовања и рада у Комори су Удружења, постављена по гранском принципу.
Свако удружење и Заједница имају Одбор од 9 до 15 чланова, кога чине представници предузећа тих делатности.

ЈОШ

Рад коморе подржава стручна служба од десет високообразованих радника.


Коморска документа

Правилник о наплати чланарине, расподели регионалним привредним коморама, односно привредној комори главног града, трошењу чланарине и стварању обавеза

Изјава о добровољном приступању у чланство ПКС(у складу са чланом 10. став 4.,5. и 6. Статута Привредне коморе Србије)

Статут Привредне коморе Србије

Закон о привредним коморама


Постаните члан коморе

handshake

Како постати члан Сремске привредне коморе

Изјава о приступању

Потврда о чланству

Регистар чланова

Одлука о утврђивању основице и стопе доприноса (чланарине) Сремској привредној комори

Организовање рада Сремске привредне коморе у складу са Законом о привредним коморама

Услуге

Упитник


Квалификовани електронски сертификат

Повежи се са привредном комором Србије

Електронски сертификат је електронски документ који издаје Сертификационо тело. То је електронска потврда којом се потврђује веза између података за проверу електронског потписа и идентитета потписника. Електронски сертификат може да се схвати као дигитални идентификациони документ јер садржи податке о кориснику сертифката као и податке о његовом издаваоцу.

Квалификовани електронски сертификат (КЕС) садржи:

Квалификовани електронски сертификат (КЕС)  се користи за:

Квалификовани електронски потпис:

Најзначајнија поља примене електронског потписа јесу:

Сертификационо тело је правно лице које другим правним и физичким лицима пружа услуге издавања електронских сертификата, као и друге услуге повезане са овом делатношћу. У овом тренутку постоје четири регистрована Сертификациона тела у Републици Србији на чијим Wеб страницама се могу наћи процедуре за издавање електронских сертификата, као и неопходан софтвер за њихову употребу. Сертификационо тело Привредне коморе Србије је једно од та четири сертификациона тела.

Повежи се са привредном комором Србије

За продужење сертификата


Сремко

Сремко број 116 можете преузети овде
Сремко број 119 можете преузети овде
Сремко број 120 можете преузети овде
Сремко број 121 можете преузети овде
Сремко број 122 можете преузети овде
Сремко број 123 можете преузети овде
Сремко број 124 можете преузети овде


Менаџмент

 

Ђорђе Божић

Председник Сремске Привредне коморе

 

Маил : djordje.bozic@komora.net

 

 

 

 


 

 

Владимир Влаовић

Генерални секретар
Секретар Удружења за аграр
Секретар Удружења за шумарство, дрвну индустрију, папир, целулозу и графичку индустрију

 

Маил : vladimir.vlaovic@komora.net

Телефон : 060/053-54-56

 

 


 

 

Стана Јевић

Самостални стручни сарадник
Секретар Савета за женско предузетништво Сремске привредне коморе
Секретар Одбора за привредни систем и економску политику

 

Маил : stana.jevic@komora.net

Телефон : 060/557-39-53

 

 


 

 

Александар Ђорђевић

Самостални стручни сарадник
Заједница општих удружења предузетника Сремске привредне коморе
Одбор за развој,иновације и заштиту животне средине

 

Маил : aleksandar.djordjevic@komora.net

Телефон : 060/053-55-31

 

 


 

 

Милош Ћуић

Самостални стручни сарадник
Секретар Удружења за хемијску и металску индустрију
Секретар Удружења за грађевинарство
Секретар Удружења осталих производних и услужних делатности
Одбор за економске односе са иностранством – лице задужено за контакт

 

Маил : milos.cuic@komora.net

Телефон : 060/557-39-55

 

 


 

Зорана Каралић

Самостални стручни сарадник
Секретеар Удружења за трговину,туризам,угоститељство,саобраћај и ИКТ

 

Маил : zorana.karalic@komora.net

Телефон : 060/557-39-57

 

 

 


 

 

Предраг Мујкић

Шеф рачуноводства
Секретеар Одбора за банкарство и осигурање

 

Маил : predrag.mujkic@komora.net

Телефон : 060/557-39-52


 
 
 
 

bilja

 

Биљана Миловановић Бакула

Референт

 

Маил : biljana.milovanovic@komora.net

Телефон : 060/557-39-54


Историја

Александар Карађорђевић, тадашњи кнез Србије, је 1857.г., донео уредбу „Устројење трговачког одбора у Београду“, на основу које је у Србији основана прва привредна асоцијација под називом „Трговачки одбор“ са седиштем у Београду, а са надлежношћу коју су имале трговачке коморе у другим земљама. Трговачки одбор се у свом раду ослањао на еснафе, удружења занатлија трговаца који су формирани на основу Уредбе о еснафима из 1847. године.

Народна скупштина Краљевине Србије доноси Закон о радњама, којим се први пут у Србији оснивају привредна удружења, под називом „коморе“, као јавно-правне установе, са статусом и задацима који су имале коморе у другим земљама. Те године основане су и отпочеле са радом Индустријска, Трговачка и Радничка комора, седиштем у Београду, али са надлежностима за целу земљу.

Корени коморског система у Срему датирају из 1931. године када је Скупштина Краљевине Југославије донела нови Закон о радњама, којим је успостављена нова једнообразна организација привредних комора у целој земљи. Чланство у коморама је било обавезно.

После Другог светског рата, предратне коморе су обновиле свој рад. Прва комора настала после рата је Трговинска комора ФНРЈ. Њени чланови су постали предузећа и установе која се баве у већем обиму спољнотрговинском делатношћу.

Уредбом Владе о трговинским и угоститељским коморама из 1952.г уводи се добровољно чланство, а 1958.г. је донет Закон о удруживању у привреди, којим је установљена обавезност чланства у коморама. Коморе се оснивају за поједине области привреде с подручјем деловања за целу федерацију, било као савезне коморе или савези републичких комора.

Законом о образовању јединствених привредних комора из 1962 године , уместо гранских, оснивају се јединствене привредне коморе за све области привреде једног подручја.

Пар година касније, 1975. а у складу са Законом о удруживању у привредне коморе, Сремска привредна комора је основана потписивањем Самоуправног споразума о удруживању, 15. јула 1975.године. Био је то почетак рада данашње СПК.

Конститутивна седница Скупштине Сремске привредне коморе, 1975.

osnivanje

Конститутивна седница Скупштине Сремске привредне коморе је одржана 15. јула 1975. године и на њој је именовано 94 чланова Скупштине и 17 чланова Извршног одбора, а за Председника Коморе је именован Петар Гајин, дипл инг. агрономије.

Сремска привредна комора у то време је имала и следеће органе и тела:

конференције органа за привредне области, координационе одборе (Одбор за планирање и развој, Одбор за друштвено-економске односе, систем и самоуправљање, Одбор за кадрове, науку и образовање, Одбор за међуопштинску сарадњу), затим посебне органе Коморе као што су: Суд части, Избрани суд, Арбитржа и Одбор самоуправне контроле.

 


Чланарина

 ОДЛУКА

О ВИСИНИ, НАЧИНУ И РОКОВИМА ПЛАЋАЊА ЈЕДИНСТВЕНЕ ЧЛАНАРИНЕ И ФИНАНСИРАЊУ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ У 2017. ГОДИНИ

(„Сл. гласник РС“, бр. 101/2016)

Члан 1

Овом одлуком утврђују се висина, начин и рокови плаћања јединствене чланарине (у даљем тексту: чланарина) и финансирање Привредне коморе Србије (у даљем тексту: Комора).

Члан 2

Средства за рад Коморе обезбеђују се из следећих извора: чланарине, прихода од обављања послова, накнада за услуге, јавних овлашћења и из других извора.

Члан 3

Чланови Коморе су сви привредни субјекти (правна и физичка лица), који обављају регистровану пословну делатност на територији Републике Србије.

Чланови Коморе – правна лица, плаћају чланарину зависно од групе у коју се разврставају према критеријуму оствареног годишњег пословног прихода:

  1. Прва група – чланови који остварују годишњи пословни приход од 20 милиона до 300 милиона РСД плаћају чланарину у износу 300,00 РСД месечно;
  2. Друга група – чланови који остварују годишњи пословни приход од 300 милиона до 600 милиона РСД плаћају чланарину у износу 600,00 РСД месечно;
  3. Трећа група – чланови који остварују годишњи пословни приход од 600 милиона до 1 милијарде РСД плаћају чланарину у износу 20.000,00 РСД месечно;
  4. Четврта група – чланови који остварују годишњи пословни приход од 1 милијарде, до 2,5 милијарди РСД плаћају чланарину у износу 80.000,00 РСД месечно;
  5. Пета група – чланови који остварују годишњи пословни приход више од 2,5 милијарде РСД плаћају чланарину у износу 185.000,00 РСД месечно.

Предузетници, чланови гранских удружења Коморе, у складу са Статутом, плаћају чланарину на начин и у висини утврђеној у ставу 2. овог члана.

Остали чланови Коморе (општа удружења предузетника, задружни савези, удружења, друштва, организације….) плаћају чланарину Комори у износу од 1000,00 РСД месечно.

Члан 4

Разврставање у групе из члана 3. став 2. ове одлуке врши се на основу података из годишњег финансијског извештаја који је члан Коморе предао Агенцији за привредне регистре, за годину која претходи години у којој је донета ова одлука.

Чланови Коморе за које нису доступни подаци из става 1. овога члана разврставаће се у групе из члана 3. став 2. ове одлуке на основу последњих доступних података.

Члан 5

Чланови Коморе – новоосновани привредни субјекти, не плаћају чланарину годину дана од дана оснивања.

Члан 6

Чланарина из члана 3. ове одлуке уплаћује се месечно, за претходни месец, уз исплату зараде запосленима, на текући рачун Привредне коморе Србије број 205-2238-67 код Комерцијалне банке АД Београд, са ознаком шифре плаћања број 290 и позивом на број – ПИБ уплатиоца.

Чланарина из члана 3. став 2. тачка 1. може се обрачунати и платити једнократно за целу годину.

Члан 7

Чланови Коморе плаћају чланарину у складу са одредбама Општих услова за остваривање чланских погодности, а у складу са чланом 2. ове одлуке.

Члан 8

Чланови Коморе могу бити ослобођени обавезе плаћања чланарине, под условом да доставе правноснажно решење о отварању стечајног поступка и писани захтев за ослобађање од плаћања чланарине, потписан од стране особе овлашћене за заступање (стечајног управника).

Одлуку из става 1. овог члана доноси надлежни орган Коморе.

Члан 9

Надзор обрачуна и наплате чланарине у складу са овом одлуком спроводи Комисија за надзор обрачуна и наплате чланарине, коју образује Скупштина Коморе.

Комисија из става 1. овог члана има пет чланова које чине по један представник министарства на надлежног за послове финансија – Пореске управе, министарства надлежног за послове привреде, Савеза рачуновођа Србије, и два представника чланова Коморе.

Члан 10

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, а примењиваће се од 1. јануара 2017. године.

Чланство ПКС

Према Закону о привредним коморама („Сл. гласник РС“, бр. 112/2015) од 1. јануара 2017. године чланови Привредне коморе Србије су сви привредни субјекти који обављају регистровану пословну делатност на територији Републике Србије.

Чланством у  Привредној комори Србије, као организацији привредних субјеката које повезује заједнички пословни интерес, у циљу усклађивања и заступања интереса чланова и унапређења привредних активности, остварујете своје интересе преко гранских удружења, општих удружења предузетника, као и преко изабраних представника у органима.

Висина чланарине, начин и рокови плаћања, утврђени су Одлуком о висини, начину и роковима плаћања јединствене чланарине и финансирању Привредне коморе Србије у 2017. години („Сл. Гласник РС“ бр. 101/16), коју је усвојила Скупштина Привредне коморе Србије.

Чланови Коморе плаћају чланарину зависно од групе у коју се разврставају према оствареном годишњем пословном приходу:

 

Група Пословни приход у 2015. Месечни износ чланарине
1 20.000.000 – 300.000.000 РСД 300,00 РСД
2 300.000.000 – 600.000.000 РСД 600,00 РСД
3 600.000.000 – 1.000.000.000 РСД 20.000,00 РСД
4 1.000.000.000  – 2.500.000.000 РСД 80.000,00 РСД
5 Преко 2.500.000.000 РСД 185.000,00 РСД

 

Чланови разврстани у прву групу чланарину могу обрачунати и измирити једнократно за целу годину.

 

Плаћање чланарине Привредној комори Србије можете извршити према следећим инструкцијама:

 

Текући рачун 205-2238-67
Комерцијална Банка АД Београд
Шифра плаћања 290
Позив на број ПИБ уплатиоца

 

 

Чланови Коморе – новоосновани привредни субјекти, не плаћају чланарину годину дана од дана оснивања.