О комори

Привредна комора Србије
Регионална привредна комора Сремског управног округа
22000 Сремска Митровица
Краља Петра I 4/II
тел: (+381 22) 610-778
фаx: (+381 22) 610-078
mailto: office@rpksrem.co.rs

Одељење Стара Пазова
Бранка Радичевића 3
тел: (+381 22) 315-770

Сремска Митровица мапа

Стара Пазова мапа

КО

Привредна комора Србије – РПК Сремска Митровица, као интересна асоцијација привреде Срема, представља место окупљања и договарања привредника.

ГДЕ

Обухвата Сремски округ површине 3.500 км2, 310.000 становика, са општинама: Инђија, Ириг, Пећинци, Рума, Сремска Митровца, Стара Пазова и Шид.

ШТА

Делатност Коморе:

 


Коморска документа

Правилник о наплати чланарине, расподели регионалним привредним коморама, односно привредној комори главног града, трошењу чланарине и стварању обавеза

Изјава о добровољном приступању у чланство ПКС(у складу са чланом 10. став 4.,5. и 6. Статута Привредне коморе Србије)

Статут Привредне коморе Србије

Закон о привредним коморама


Квалификовани електронски сертификат

Повежи се са привредном комором Србије

Електронски сертификат је електронски документ који издаје Сертификационо тело. То је електронска потврда којом се потврђује веза између података за проверу електронског потписа и идентитета потписника. Електронски сертификат може да се схвати као дигитални идентификациони документ јер садржи податке о кориснику сертифката као и податке о његовом издаваоцу.

Квалификовани електронски сертификат (КЕС) садржи:

Квалификовани електронски сертификат (КЕС)  се користи за:

Квалификовани електронски потпис:

Најзначајнија поља примене електронског потписа јесу:

Сертификационо тело је правно лице које другим правним и физичким лицима пружа услуге издавања електронских сертификата, као и друге услуге повезане са овом делатношћу. У овом тренутку постоје четири регистрована Сертификациона тела у Републици Србији на чијим Wеб страницама се могу наћи процедуре за издавање електронских сертификата, као и неопходан софтвер за њихову употребу. Сертификационо тело Привредне коморе Србије је једно од та четири сертификациона тела.

Повежи се са привредном комором Србије

За продужење сертификата


Сремко

Сремко број 116 можете преузети овде
Сремко број 119 можете преузети овде
Сремко број 120 можете преузети овде
Сремко број 121 можете преузети овде
Сремко број 122 можете преузети овде
Сремко број 123 можете преузети овде
Сремко број 124 можете преузети овде
Сремко број 125 можете преузети овде


Менаџмент

Предраг Мујкић

директор ПКС РПК Сремска Митровица

Маил : predrag.mujkic@pks.rs

Телефон : 060/557-39-52

 


Милош Ћуић

координатор сектора индустрије

Маил : milos.cuic@pks.rs

Телефон : 060/557-39-55


Александар Ђорђевић

самостални стручни сарадник за сектор индустрије

Маил : aleksandar.djordjevic@pks.rs

Телефон : 060/053-55-31


Стана Јевић

координатор сектора пољопривреде

Маил : stana.jevic@pks.rs

Телефон : 060/557-39-53


Бојан Сантовац

самостални стручни сарадник за сектор пољопривреде

Маил : bojan.santovac@pks.rs

Телефон : 060/053-55-32


Зорана Каралић

координатор сектора услуга

Маил : zorana.karalic@pks.rs

Телефон : 060/557-39-57


Биљана Миловановић Бакула

Референт општих послова

Маил : biljana.milovanovic@pks.rs

Телефон : 060/557-39-54


Историја

Александар Карађорђевић, тадашњи кнез Србије, је 1857.г., донео уредбу „Устројење трговачког одбора у Београду“, на основу које је у Србији основана прва привредна асоцијација под називом „Трговачки одбор“ са седиштем у Београду, а са надлежношћу коју су имале трговачке коморе у другим земљама. Трговачки одбор се у свом раду ослањао на еснафе, удружења занатлија трговаца који су формирани на основу Уредбе о еснафима из 1847. године.

Народна скупштина Краљевине Србије доноси Закон о радњама, којим се први пут у Србији оснивају привредна удружења, под називом „коморе“, као јавно-правне установе, са статусом и задацима који су имале коморе у другим земљама. Те године основане су и отпочеле са радом Индустријска, Трговачка и Радничка комора, седиштем у Београду, али са надлежностима за целу земљу.

Корени коморског система у Срему датирају из 1931. године када је Скупштина Краљевине Југославије донела нови Закон о радњама, којим је успостављена нова једнообразна организација привредних комора у целој земљи. Чланство у коморама је било обавезно.

После Другог светског рата, предратне коморе су обновиле свој рад. Прва комора настала после рата је Трговинска комора ФНРЈ. Њени чланови су постали предузећа и установе која се баве у већем обиму спољнотрговинском делатношћу.

Уредбом Владе о трговинским и угоститељским коморама из 1952.г уводи се добровољно чланство, а 1958.г. је донет Закон о удруживању у привреди, којим је установљена обавезност чланства у коморама. Коморе се оснивају за поједине области привреде с подручјем деловања за целу федерацију, било као савезне коморе или савези републичких комора.

Законом о образовању јединствених привредних комора из 1962 године , уместо гранских, оснивају се јединствене привредне коморе за све области привреде једног подручја.

Пар година касније, 1975. а у складу са Законом о удруживању у привредне коморе, Сремска привредна комора је основана потписивањем Самоуправног споразума о удруживању, 15. јула 1975.године. Био је то почетак рада данашње СПК.

Конститутивна седница Скупштине Сремске привредне коморе, 1975.

osnivanje

Конститутивна седница Скупштине Сремске привредне коморе је одржана 15. јула 1975. године и на њој је именовано 94 чланова Скупштине и 17 чланова Извршног одбора, а за Председника Коморе је именован Петар Гајин, дипл инг. агрономије.

Сремска привредна комора у то време је имала и следеће органе и тела:

конференције органа за привредне области, координационе одборе (Одбор за планирање и развој, Одбор за друштвено-економске односе, систем и самоуправљање, Одбор за кадрове, науку и образовање, Одбор за међуопштинску сарадњу), затим посебне органе Коморе као што су: Суд части, Избрани суд, Арбитржа и Одбор самоуправне контроле.