Istorija


Aleksandar Karađorđević, tadašnji knez Srbije, je 1857.g., doneo uredbu „Ustrojenje trgovačkog odbora u Beogradu“, na osnovu koje je u Srbiji osnovana prva privredna asocijacija pod nazivom „Trgovački odbor“ sa sedištem u Beogradu, a sa nadležnošću koju su imale trgovačke komore u drugim zemljama. Trgovački odbor se u svom radu oslanjao na esnafe, udruženja zanatlija trgovaca koji su formirani na osnovu Uredbe o esnafima iz 1847. godine.

Narodna skupština Kraljevine Srbije donosi Zakon o radnjama, kojim se prvi put u Srbiji osnivaju privredna udruženja, pod nazivom „komore“, kao javno-pravne ustanove, sa statusom i zadacima koji su imale komore u drugim zemljama. Te godine osnovane su i otpočele sa radom Industrijska, Trgovačka i Radnička komora, sedištem u Beogradu, ali sa nadležnostima za celu zemlju.

Koreni komorskog sistema u Sremu datiraju iz 1931. godine kada je Skupština Kraljevine Jugoslavije donela novi Zakon o radnjama, kojim je uspostavljena nova jednoobrazna organizacija privrednih komora u celoj zemlji. Članstvo u komorama je bilo obavezno.

Posle Drugog svetskog rata, predratne komore su obnovile svoj rad. Prva komora nastala posle rata je Trgovinska komora FNRJ. Njeni članovi su postali preduzeća i ustanove koja se bave u većem obimu spoljnotrgovinskom delatnošću.

Uredbom Vlade o trgovinskim i ugostiteljskim komorama iz 1952.g uvodi se dobrovoljno članstvo, a 1958.g. je donet Zakon o udruživanju u privredi, kojim je ustanovljena obaveznost članstva u komorama. Komore se osnivaju za pojedine oblasti privrede s područjem delovanja za celu federaciju, bilo kao savezne komore ili savezi republičkih komora.

Zakonom o obrazovanju jedinstvenih privrednih komora iz 1962 godine , umesto granskih, osnivaju se jedinstvene privredne komore za sve oblasti privrede jednog područja.

Par godina kasnije, 1975. a u skladu sa Zakonom o udruživanju u privredne komore, Sremska privredna komora je osnovana potpisivanjem Samoupravnog sporazuma o udruživanju, 15. jula 1975.godine. Bio je to početak rada današnje SPK.

Konstitutivna sednica Skupštine Sremske privredne komore, 1975.

osnivanje

Konstitutivna sednica Skupštine Sremske privredne komore je održana 15. jula 1975. godine i na njoj je imenovano 94 članova Skupštine i 17 članova Izvršnog odbora, a za Predsednika Komore je imenovan Petar Gajin, dipl ing. agronomije.

Sremska privredna komora u to vreme je imala i sledeće organe i tela:

konferencije organa za privredne oblasti, koordinacione odbore (Odbor za planiranje i razvoj, Odbor za društveno-ekonomske odnose, sistem i samoupravljanje, Odbor za kadrove, nauku i obrazovanje, Odbor za međuopštinsku saradnju), zatim posebne organe Komore kao što su: Sud časti, Izbrani sud, Arbitrža i Odbor samoupravne kontrole.