Историја


Александар Карађорђевић, тадашњи кнез Србије, је 1857.г., донео уредбу „Устројење трговачког одбора у Београду“, на основу које је у Србији основана прва привредна асоцијација под називом „Трговачки одбор“ са седиштем у Београду, а са надлежношћу коју су имале трговачке коморе у другим земљама. Трговачки одбор се у свом раду ослањао на еснафе, удружења занатлија трговаца који су формирани на основу Уредбе о еснафима из 1847. године.

Народна скупштина Краљевине Србије доноси Закон о радњама, којим се први пут у Србији оснивају привредна удружења, под називом „коморе“, као јавно-правне установе, са статусом и задацима који су имале коморе у другим земљама. Те године основане су и отпочеле са радом Индустријска, Трговачка и Радничка комора, седиштем у Београду, али са надлежностима за целу земљу.

Корени коморског система у Срему датирају из 1931. године када је Скупштина Краљевине Југославије донела нови Закон о радњама, којим је успостављена нова једнообразна организација привредних комора у целој земљи. Чланство у коморама је било обавезно.

После Другог светског рата, предратне коморе су обновиле свој рад. Прва комора настала после рата је Трговинска комора ФНРЈ. Њени чланови су постали предузећа и установе која се баве у већем обиму спољнотрговинском делатношћу.

Уредбом Владе о трговинским и угоститељским коморама из 1952.г уводи се добровољно чланство, а 1958.г. је донет Закон о удруживању у привреди, којим је установљена обавезност чланства у коморама. Коморе се оснивају за поједине области привреде с подручјем деловања за целу федерацију, било као савезне коморе или савези републичких комора.

Законом о образовању јединствених привредних комора из 1962 године , уместо гранских, оснивају се јединствене привредне коморе за све области привреде једног подручја.

Пар година касније, 1975. а у складу са Законом о удруживању у привредне коморе, Сремска привредна комора је основана потписивањем Самоуправног споразума о удруживању, 15. јула 1975.године. Био је то почетак рада данашње СПК.

Конститутивна седница Скупштине Сремске привредне коморе, 1975.

osnivanje

Конститутивна седница Скупштине Сремске привредне коморе је одржана 15. јула 1975. године и на њој је именовано 94 чланова Скупштине и 17 чланова Извршног одбора, а за Председника Коморе је именован Петар Гајин, дипл инг. агрономије.

Сремска привредна комора у то време је имала и следеће органе и тела:

конференције органа за привредне области, координационе одборе (Одбор за планирање и развој, Одбор за друштвено-економске односе, систем и самоуправљање, Одбор за кадрове, науку и образовање, Одбор за међуопштинску сарадњу), затим посебне органе Коморе као што су: Суд части, Избрани суд, Арбитржа и Одбор самоуправне контроле.