Kvalifikovani elektronski sertifikat


Poveži se sa privrednom komorom Srbije

Elektronski sertifikat je elektronski dokument koji izdaje Sertifikaciono telo. To je elektronska potvrda kojom se potvrđuje veza između podataka za proveru elektronskog potpisa i identiteta potpisnika. Elektronski sertifikat može da se shvati kao digitalni identifikacioni dokument jer sadrži podatke o korisniku sertifkata kao i podatke o njegovom izdavaocu.

Kvalifikovani elektronski sertifikat (KES) sadrži:

 • podatke o korisniku sertifikata (ime i prezime, e-mail adresa)
 • javni kriptografski ključ (koji je par privatnom kriptografskom ključu  koji se koristi za kreiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa)
 • podatke o izdavaocu sertifikata (sertifikaciono telo)

Kvalifikovani elektronski sertifikat (KES)  se koristi za:

 • kvalifikovano elektronsko potpisivanje e-dokumenata ili e-mail-ova
 • autentifikaciju korisnika

Kvalifikovani elektronski potpis:

 • IMA ISTO PRAVNO DEJSTVO KAO I SVOJERUČNI POTPIS I PEČAT
 • njime se garantuje identitet potpisnika, integritet elektronskog  dokumenta i onemogućava se naknadno poricanje odgovornosti za  njegov sadržaj
 • TO NIJE SKENIRANI SVOJERUČNI POTPIS

Najznačajnija polja primene elektronskog potpisa jesu:

 • elektronska uprava (e-Government)
 • elektronsko bankarstvo (e-Banking)
 • elektronska trgovina (e-Commerce)

Sertifikaciono telo je pravno lice koje drugim pravnim i fizičkim licima pruža usluge izdavanja elektronskih sertifikata, kao i druge usluge povezane sa ovom delatnošću. U ovom trenutku postoje četiri registrovana Sertifikaciona tela u Republici Srbiji na čijim Web stranicama se mogu naći procedure za izdavanje elektronskih sertifikata, kao i neophodan softver za njihovu upotrebu. Sertifikaciono telo Privredne komore Srbije je jedno od ta četiri sertifikaciona tela.

Poveži se sa privrednom komorom Srbije

Za produženje sertifikata