РЕШАВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ТЕШКОЋА УЗ СПОРАЗУМНО ФИНАНСИЈСКО РЕСТУКТУРИРАЊЕ


Споразумно финансијско реструктурирање привредних друштава је споразумно реструктурирање корпоративних дугова, односно редефинисање дужничко-поверилачких односа између привредног друштва у финансијским тешкоћама и његових поверилаца, првенствено банака.

Циљ споразумног финансијског реструктурирања привредних друштава је благовремено препознавање и решавање финансијских потешкоћа и стварање услова за наставак пословања дужника. Овом поступку се приступа ако повериоци процене да је опстанак и опоравак привредног друштва у финансијским тешкоћама економски оправдан и изводљив, односно да ће друштво моћи да настави да одрживо послује на дужи рок, и да ће повериоци моћи да остваре намирење својих потраживања.

КОРАЦИ:

Привредно друштво или повериоци, и то најмање две домаће или стране банке на страни поверилаца, подносе захтев Привредној комори Србије ради институционалног посредовања у споразумном финансијском реструктурирању
Привредна комора Србије организује поступак институционалног посредовања
Стране у поступку закључују Уговор о мораторијуму дуговања
Стране у поступку преговарају о редефинисању дужничко-поверилачких односа, уз институционалну подршку Привредне коморе Србије
Стране у поступку закључују Уговор о споразумном финансијском реструктурирању, који садржи мере којима се то реструктурирање спроводи
Стране у поступку спроводе мере финансијског реструктурирања и користе прописане подстицаје (континуитет заложног права, процесноправни и материјалноправни порески подстицаји и подстицаји Народне банке Србије)
Привредно друштво, над којим је успешно спроведено финансијско реструктурирање, наставља да одрживо послује.

КОНТАКТ:

Центар за услуге и посредовање

Тел: 011 33 00 997

е-маил: посредовање@пкс.рс