Istorija

Tragovi života na ovom području dosežu do pre sedam hiljada godina. Najstarija plemena su bila Amantini, a kasnije Kelti. O prvim tragovima života na ovim prostorima govore nalazišta Gomolava kod Hrtkovaca, Gradina na Bosutu, Stari Slankamen, stari grad Kupinik i druga.

Poseban pečat istoriji ovoga podneblja daje prošlost Sremske Mitrovice, kao najstarijeg grada.Sadašnji grad je izgrađen na temeljima jedne od prestonica Rimskog carstva – Sirmiuma, koji je spadao u najveće gradove tadašnjeg sveta i na vrhuncu svoje moći imao preko 100.000 žitelja. U njemu su stolovali carevi Marko Aurelije, Trajan, Prob i drugi. Imao je carsku palatu, kovnicu oružja i novca, hipodrom i više mostova preko Save.Grad je opustošen i spaljen od strane Avara 582. godine.

Menjali su se gospodari, gradili i rušili grad, da bi ga Turci osvojili 1458. i tu ostali do 1718. godine. Posle toga je ušao u sastav Austrougarske monarhije, da bi 1918. godine u sklopu Vojvodine ušao u sastav Jugoslavije.

Naročita svedočanstva istorije iz 15. i 16. veka čine fruškogorski manastiri, objekti izuzetno lepe arhitekture i velike istorijske i umetničke vrednosti. Među njima su najpoznatiji: Hopovo, Krušedol, Šišatovac i drugi.

Za vreme austrougarske vlasti, naročito u vreme Vojne granice, celo područje je počelo da dobija evropsku arhitekturu, vojna nadleštva, savremene trgovačke i privatne kuće.

Iz novije istorije značajan je spomenički kompleks Sremski front.
Festivali, izlozbe, pesnicki susreti i druge manifestacije održavaju se danas u mnogim mestima u Sremu i predstavljaju njegovu kulturnu baštinu.


Geografija

Srem se nalazi u severozapadnom delu Srbije, na jugozapadu Vojvodine, omeđen rekama Dunavom i Savom, zauzima površinu od 3.486 km2.Celo područje je plodna ravnica, na čijem se severu uz Dunav, proteže pitoma planina Fruška Gora, čiji je vrh visok 539 metara. Na obroncima te planine velike površine su pod vinogradima i voćnacima.

 

 

 

Vodena bogatstva čine reke Dunav, Sava i Bosut, Obredska bara i Bara Zasavica, desetak veštackih jezera na padinama Fruške Gore i dvanajest potika. Ispod Srema, Mačve i Semberije, na dubini od 200-700 metara, nalazi se veliko podzemno more, sa čistom pitkom vodom.Obradive površine   iznose  229.195 ha, a površine šuma   41.697  ha, sa  nadaleko poznatim hrastom, zatim bukvom, jasenom,  lipom i drugim vrstama.U ravničarskom delu Srema intenzivna je ratarska, povrtarska i stočarska proizvodnja, a u fruškogorskom delu voćarsko-vinogradarska proizvodnja.Sremski okrug, smešten  u neposrednoj  blizini glavnog grada Republike Srbije,Beograda, karakteriše  veoma dobra  saobraćajna povezanost   sa bližim i daljim okruženjem.Magistralni  i regionalni  putni pravci (među njima  i dva autoputa: Beograd – Zagreb i Beograd – Novi Sad) u dužini preko  600 km  presecaju  područje   Sremskog okruga  i povezuju  ga sa okolinom. Bogata mreža  lokalnih puteva  dužine preko  500 km  dobro povezuje međusobno sva naselja na području Sremskog okruga.Dva  veoma važna  magistralna  železnička pravca: Beograd – Zagreb i Beograd – Novi  Sad povezuju  područje  Sremskog okruga  ovim vidom prevoza sa okolinom i Evropom.Područje  Sremskog okruga  smešteno  je između  dve  međunarodne  plovne reke  Save  i Dunava, što pruža  mogućnost  da se preko  luka  u Sremskoj Mitrovici, kao i Novom Sadu  i Beogradu (koje su u  neposrednoj blizini) veoma dobro  saobraćajno poveže  sa ostalim  područjima.Međunarodna vazdušna luka, aerodrom  „Nikola Tesla“ u Surčinu nalazi u neposrednoj  je blizini  područja  Sremskog  okruga  tako da je  lako dostupna  naseljima ovog područja  u cilju povezivanja sa područjima  u zemlji i inostranstvu.Sporstki aerodrom Veliki Radinci raspolaže pistom za sportsko-turističko letenje na koju mogu da sleću jednomotorni i dvomotorni avioni.Klub raspolaže sportskim avionima i motornim zmajem i vrši usluge u panoramskom letenju i obuci u skakanju padobranom.

 

Stanovništvo

Sremski okrug se proteže na površini od 3.486 km2. Na ovom području živi 335.901  stanovnika (prema popisu 2002. godine), odnosno  16,53 % od ukupnog stanovništva AP Vojvodine, a   4,48  % od ukupnog stanovništva Republike Srbije.Prema  procenjenim podacima od 30.06.2007. godine u Sremskom okrugu živi 331.866 stanovnika, od toga   u opštini Sremska Mitrovica  25,07% stanovnika, u Staroj Pazovi 21,67%, u Rumi 17,39%, u Inđiji 14,75%, u Šidu 10,98%, u Pećincima 6,65% i u Irigu 3,49%.

Tabela  1. Površina    i     broj stanovnika u Sremskom okrugu

 

Opština

Površina km2 Broj

naselja

Broj stanovnika prema popisu 2002.g. Broj stanovnika prema popisu 2011.g.
Inđija 385 11 49609 47433
Irig 230 12 12329 10866
Pećinci 489 15 21506 19720
Ruma 582 17 60006 54339
Sremska Mitrovica 762 26 85902 79940
Stara Pazova 350 9 67576 65792
Šid 687 19 38973 34188
Sremski okrug 3485 109 335901 312278

Tabela 2. Uporedni pregled broja stanovnika po popisima 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2002 i 2011. godine

1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011
REPUBLIKA SRBIJA 6527583 6978119 7641962 8446726 9313686 7822795 7498001 7186862
Region Vojvodine 1640599 1698640 1854971 1952560 2034782 2013889 2031992 1931809
Sremska oblast 209943 223642 260226 285474 306085 309981 335901 312278
Gradska 55893 62092 80758 107419 125096 130064 141260 135635
Ostala 154050 161550 179468 178055 180989 179917 194641 176643
Inđija 27600 29287 36484 40530 44151 44185 49609 47433
Irig 13839 14056 14709 13678 12413 11696 12329 10866
Pećinci 18800 18567 19289 18490 19284 20077 21506 19720
Ruma 37622 40742 47671 52156 55083 55087 60006 54339
Sremska Mitrovica 49017 52959 63634 78391 85129 85328 85902 79940
Stara Pazova 30547 33352 41036 43477 52566 57291 67576 65792
Šid 32518 34679 37403 38752 37459 36317 38973 34188

Podaci popisa od 1948. do 1981. godine odnose se na čitavu teritoriju Republike Srbije, dok popisi 1991, 2002.i 2011. godine ne sadrže podatke za AP Kosovo i Metohija.

Tabela 3. Starosna struktura stanovništva u Sremskom okrugu, popis 2011. godine

Godine starosti Broj stanovnika
0 – 19 76165 19,71%
20 – 39 88741 26,30%
40 – 59 98600 30,31%
60 + 68630 23,68%
Ukupno 312278 100,00%

Privreda

Industrija

Metaloprerađivačka industrija i brodogradnja

U strukturi privrede razvijena je metaloprerađivačka industirja koju čine: saobraćajna sredstva, poljoprivredna i građevinska mehanizacija, servo uređaji, hidraulika, ventili za motore, točkovi, butan boce, kotlovi, bojleri, oprema za procesnu industriju, oprema za silose i železnicu, ekseri, vijci i druga metalna oprema. Ovi proizvodi se pored zadovoljenja domaćeg tržišta izvoze u evropske zemlje.

Pored ovih proizvoda grade se i najsavremeniji rečni brodovi u svetu. Do sada je izgrađeno preko 300 brodova za tržišta Evrope, Azije i Amerike

Prerada hemijskih proizvoda

U našem okrugu postoji: proizvodnja i prerada gume, plastičnih cevi i ambalaže i boja i lakova, čiji kapaciteti prevazilaze domaće potrebe i predstavljaju značajan izvozni potencijal.

Pored toga proizvode se i razna hemijska sredstva za higijenu u industriji i širokoj potrošnji, kao i proizvodnja gumenih zaptivaka za automobilsku industriju čiji se veći deo isporučuje na strana tržišta.

Koža, obuća i tekstil

U okviru prerađivačke industrije značajno mesto zauzima prerada sirove kože, proizvodnja obuće, galanterije, konfekcije, trikotaže i opreme za zaštitu na radu. Ova proizvodnja ima velike kapacitete i po tradiciji su izvoznici na strana tržišta. Treba istaći da je razvijena i domaća radinost, proizvodnja tepiha, tapiserija i zavesa, koji se dobrim delom izvoze.

Prehrambena industrija

Na bogatoj primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, razvila se i snažna prehrambena industrija.Ove fabrike su sposobne za finalizaciju proizvoda po visokim standardima, koji su namenjeni domaćem tržištu i izvozu.Suhomesnati proizvodi,testenine, šecer, jestivo ulje, prerađevine od kukuruza, smrznuto i marinirano povrće, voćne kaše, rakija i vino, meso i mesne prerađevine, mlečni proizvodi su osnovni proizvodi prehrambene industrije.

sunkasl

Poljoprivreda

Obradive površine Sremskog okruga čine 229.195 hektara. U tome su oranice i bašte 213.715, voćnjaci 5.153, vinogradi 1.172 i livade i pašnjaci 7.409 hektara.
Oko 50 % površine su kvalitetna zemljišta tipa černozem.

b

 

Na obradivom zemljištu od 229.195 hektara privređuje 29.313 gazdinstava, sa prosečnom veličinom poseda od 7,82 hektara. 34 % gazdinstava su sa obradivom površinom do jedan hektar.

Oko 72 % obradivog zemljišta zauzimaju žitarice, a oko 20 % industrijsko bilje.Proizvodnja je zasnovana na modernoj tehnologiji, sa upotrebom savremene mehanizacije i hemizacije i sa malim učešćem živog rada.To omogućava postizanje visokih, pa i vrhunskih prinosa.Povoljni uslovi omogućavaju proizvodnju kvalitetnog voća i grožđa, poznata su izvanredna fruškogorska vina.
Stočarstvo čini, pre svega, veoma razvijeno svinjogojstvo. Od ostalih vrsta stoke, ima goveda, ovaca i živine. Svinjsko i goveđe meso, sveže i prerađeno, je izvanrednog kvaliteta i zadovoljava i najprobirljivije kupce na domacem i svetskom tržištu.

 

Vrsta stoke

 

Broj grla

 

Svinje 327.953
Goveda 36.840
Ovce 41.895
Koze 10.617
Kokoši 1.168.562
Ostala živina 47.525
Konji 984
Košnice pčela 21.559

 

 

 

Šumarstvo i prerada drveta

Regija Srema raspolaže bogatstvom šuma, a naročito hrastom, koji je po kvalitetu poznat u svetu. Tu je vekovna tradicija u proizvodnji i negovanju drveta. Zbog toga nije čudo što je prerada drveta jedna od najstarijih idustrija u Sremu. Ona je i danas veoma razvijena. Proizvodi se rezana građa, parket, furnir i ploče i izvoze u sve evropske zemlje. Pored primarne prerade veoma je razvijena proizvodnja klasičnog i stilskog nameštaja, drvne galanterije i opremanja objekata, po čemu su preduzeća poznata u Evropi.

trupci

 

Građevinarstvo

U Sremskom okrugu su prisutni kapaciteti za proizvodnju građevinskog materijala i građevinska operativa. Proizvodi se: cigla i drugi građevinski materijala i vrši se eksploatacija šljunka i peska. Građevinska operativa se bavi niskogradnjom, visokogradnjom, kao i specijalizovanim građevinsko-zanatskim radovima.

Saobraćaj i veze

Sremski okrug, smešten  u neposrednoj  blizini glavnog grada Republike Srbije, karakteriše  veoma dobra  saobraćajna povezanost sa bližim i daljim okruženjem. Magistralni  i regionalni  putni pravci (među njima  i dva autoputa: Beograd – Zagreb i Beograd – Novi Sad) u dužini preko  600 km  presecaju  područje   Sremskog  okruga  i povezuju  ga sa okolinom. Bogata mreža  lokalnih puteva  dužine preko  500 km  dobro povezuje međusobno sva naselja na području Sremskog okruga.

Dva  veoma važna  magistralna  železnička pravca: Beograd – Zagreb i Beograd – Novi  Sad povezuju  područje  Sremskog okruga  ovim vidom prevoza sa okolinom i Evropom.

Područje  Sremskog okruga  smešteno  je između  dve  međunarodne  plovne reke  Save  i Dunava što pruža  mogućnost  da se preko  luka  u Sremskoj Mitrovici, veoma dobro  saobraćajno  poveže  sa ostalim  područjima.

Međunarodna vazdušna luka, aerodrom  „Nikola Tesla“ u Surčinu nalazi u neposrednoj  je blizini  područja  Sremskog  okruga  tako da je  lako dostupna   naseljima ovog područja  u cilju povezivanja sa gradovima u zemlji i inostranstvu.

Trgovina i ugostiteljstvo

U sremskom okrugu postoji veliki broj trgovinskih preduzeća i radnji, opšteg i specijalizovanog tipa. Ova preduzeća raspolažu savremeno opremljenim maloprodajnim objektima i velikim i modernim skladišnim prostorima. Trgovinska preduzeća čine 33% ukupnog broja preduzeća u Sremu.
Pored ekonomskog, svakako, se mora pomenuti i bogat kulturno umetnički potencijal regiona. Fruškogorski manastiri, izuzetne istorijske i umetničke vrednosti regiona, pozorišni, muzički i besednički festivali, brojne manifestacije su samo deo kulturne baštine Srema.

Zanatstvo

Zanatstvo ima dugu i bogatu tradiciju. Učešće zanatstva u društvenom proizvodu iznosi oko 4%. Zanatske radnje su ostvarile 81% društvenog proizvoda u oblasti zanatstva, a ostatak su ostvarila zanatska preduzeća. Zanatstvo je najrazvijenije u opštini Stara Pazova. Učešce zanatstva staropazovačke opštine u društvenom proizvodu zanatstva Sremskog okruga iznosi oko 36%. U ovoj opštini je najrazvijenije privatno preduzetništvo, jer su blizina industrijskih centara: Beograda i Novog Sada, dobre drumske i železnicke komunikacije sa njima, stvorile uslove za rad i razvoj najveceg broja zanatskih radnji. Oko 10% od ukupnog broja zaposlenih u regiji radi u zanatstvu.

 


Turizam u Sremu

„Srem, Srem, Srem divan je kićeni Srem, lepo je živet’ u njem„, kažu reči jedne pesme ali krenimo redom:

Opština Inđija (http://www.indjija-tourism.com)

Dunav protiče kroz teritoriju opštine Inđija u dužini od 27 km, stvarajući živopisnu obalu, jednu od najlepših duž svog toka. Obalom Dunava nižu se prelepe plaže, riblje čarde, vikend naselja, peščane ade i atraktivni pejzaži koji privlače ljubitelje reke, prirode, nautičkog, ribolovnog i eko turizma. Pored jedinstvenog nautičkog iskustva, poseban doživljaj predstavlja poseta ribljih čardi u kojima se spremaju vrhunski riblji specijaliteti i uživa u muzici tamburaša.

Priobalje Dunava i okolne šume su prirodno stanište brojnoj populaciji divljih svinja i srneće divljači, a reka sa rukavcima, barama i prostranim plavnim terenima predstavlja stanište divljih pataka, divljih gusaka i velikog broja ostalih ptica močvarica, dok ostali deo lovišta nastanjuje fazanska divljač i divlji zec.

Obeležene pešačko-biciklističke rute u ovoj Opštini povešće Vas na putovanje otkrivanja njegovih predivnih pejzaža i bogatog kulturno-istorijskog nasleđa.

Opština Irig (www.turorgirig.org.rs)

Na južnim obroncima Fruške gore, na sredini puta između Novog Sada i Rume, prostire se Opština Irig.

Nedaleko od Iriga, na bilu Fruske gore, je atraktivno izletište Iriski venac, Zmajevac, Brankovac pa Vrdnik, sa izvorima i bazenom termomineralne vode i hotelom „Termal“.

Specifičnu kulturno-istorijsku ponudu Opštine čine manastari; Krušedol, Hopovo ,Vrdnik ,Grgeteg, Velika Remeta, Staro Hopovo, Mala Remeta, Jazak .

Frušku goru krase i brojni drugi pravoslavni manastiri; Privina Glava, Divša, Kuveždin, Petkovica, Šišatovac, Bešenovo, Beočin, Rakovac, neprocenjive istorijske i kulturne vrednost, koji su vekovima bili od izuzetnog značaja za očuvanje nacionalnog identiteta i duhovnosti srpskog naroda.Zahvaljujući tako velikom broju manastira na jednom mestu, Fruška Gora je dobila epitet „Srpski Atos“.

Ovaj kraj ima razvijeno voćarstvo i vinogradarstvo s proizvodnjom čuvenih vina tako da je svejedno da li ćete probati čuvena vina vinarije ‘’Kovačević’’ ili ‘’Mačkov podrum’’ U svakom slučaju njihov buke ostaje dugo na nepcima.

Sve ovo govori u prilog privlacnosti ovog prostora za putnike namernike i turiste.

Opština Pećinci (www.pecinci.org/turizam/turisticki_info-centar_opstine_pecinci.21.html)

Turistički potencijal ove opštine je veliki jer su Pećinci opština sa bogatom istorijskom, prirodnom i kulturnom baštinom.

Na prvom mestu tu je Obedska bara. Bara, kao ostatak jedne močvarne sredine sa specifičnim biološkim i biogeografskim karakteristikama, predstavlja jedinstvenu pojavu u Evropi. Da bi se ova prirodna vrednost sačuvala, kompleks Obedske bare je stavljen pod zaštitu kao strogi prirodni rezervat.Ovaj kompleks pruža sve uslove za pasivan i aktivan odmor u prirodi, za izlete i šetnje.

Mesto istorije, kulture i tradicije ovog kraja jeste Kupinovo, jedno od najlepših sremskih sela u ovom delu Srema i jedino sremsko selo koje je bilo kraljevski grad despota Lazarevića i Đurđa Brankovića. Ono što, pored ovih istorijskih lokaliteta, daje posebnu atrakciju ovom delu je to što područje Kupinova poseduje resurs geotermalnih voda koje spadaju u visokotemperaturne vode.

U samom naseljenom mestu Pećinci, nalazi se jedinstven u svetu Srpski muzej hleba – Jeremija, sa jedinstvenim muzejskim sadržajem u Evropi. Ovaj muzej ima oko 2000 muzejskih predmeta razvrstanih u etnografsku, arheološku i likovnu zbirku.

Opština Ruma (www.rumatourism.com)

Prilikom dolaska u Rumu svakako treba videti Gradski muzej sa veoma vrednim eksponatima koji dočaravaju život i istoriju Sremaca. Nedaleko od grada je poznato izletište Borkovačko jezero sa svim pratećim objektima za ugodan boravak. Na prostoru opštine nalazi se arheološko nalazište Gomolava Hrtkovci iz kasnog paleolita ili mladeg neolita.

Posavsko lovište Karakuša je tipično ravničarsko lovište i spada u red najuređenijih lovišta u Srbiji. Po broju životinjskih vrsta predstavlja jedno od najbogatijih staništa u Vojvodini.

Zaštićeno stanište „Bara Trsko­vača“ nalazi se pored sela Platičeva, u južnom delu Srema, uokvireno dolinom reke Save i obroncima pla­nine Fruške gore. Primer je naj­drastični­jih prom­ena prirodnog staništa iza­z­vanih hidrome­liorativnim zah­va­tima sedamde­setih god­ina prošlog veka sa cil­jem dobi­janja novih površina za poljoprivredu. I pored narušene raznovrsnosti vodenog i moč­varnog eko­sis­tema prokopa­van­jem sis­tema kanala i pret­varan­jem bare u oran­ice, uspele su da se oču­vaju pop­u­lacije lin­jaka i zlatnog karaša. Trsko­vača danas pred­stavlja izuzetno prirodno plodište ove dve vrste riba.

Grad Sremska Mitrovica (www.tosmomi.rs)

Grad Sremska Mitrovica predstavlja privredni, administrativni i kulturni centar regiona i sedište Sremskog okruga. Istorija duga dve hiljade godina svrstava Sremsku Mitrovicu među najstarija naselja u Srbiji. U periodu antičkog Rima grad je nazvan Sirmijum, a svoj vrhunac je doživeo u 3. Veku nove ere, kada je postao jedna od četiri prestonice Rimskog carstva.

Lokaliteti antičkog Sirmijuma, od kojih se izdvajaju Carska palata, deo starog gradskog jezgra na Žitnom trgu, kao i Bazilika svetog Dimitrija, zatim Muzej Srema, koji po bogatstvu, vrednosti i retkosti eksponata, posebno iz perioda Rimskog carstva, spada među najznačajnije ustanove te vrste u zemlji, privlače veliku pažnju domaćih i inostranih gostiju.

Nedaleko od grada nalazi se bara Zasavica koja svojim okruženjem predstavlja redak preostali kutak prirode, pa je proglašena za Specijalni rezervat prirode I kategorije. U nesvakidašnjem divljem ambijentu, tik pored grada, nalaze se retke biljne i životinjske vrste, među kojima se izdvaja Umbra krameri (mrguda) jedini predstavnik familije Umbridae u Evropi. Bara je bogata ribom, naročito šaranom i štukom. Ornitofauna predstavljena je sa 120 vrsta ptica od čega je 80 gnezdarica, pa se ovde pružaju idealne mogućnosti za foto-safari.

Šumsko gazdinstvo u Sremskoj Mitrovici vodi brigu i o 40 hiljada hektara izuzetno vrednih, mahom hrastovih šuma, bogatih visokom i niskom divljači, koje privlače pažnju lovaca sa svih kontinenata.

Poslednjih godina u Sremskoj Mitrovici se posebno neguje i manifestacioni turizam koji iz godine u godinu dobija na kvalitetu i posećenosti.

Opština Stara Pazova (www.turizampazova.rs)

Opština Stara Pazova je ponosna na svoju multinacionalnu, višereligijsku i kulturnu raznolikost.

Dvadeset šest kilometara obale Dunava, koliko pripada opštini Stara Pazova, predstavljaju najlepši i najrazuđeniji deo obale, od izvora Dunava pa sve do Crnog mora.

Najznačajniji kulturno-istorijski objekat ne samo Golubinaca već i opštine Stara Pazova je dvorac „Šlos“, koji se nalazi u centru sela. Pored arhitektonske, dvorac ima i značajnu istorijsku vrednost, jer je u njemu boravio vožd Karađorđe Petrović tokom 1813. godine.

Kotobanje predstavljaju remek-dela narodnog graditeljstva. U izuzetno vrednoj i retkoj ambijentalnoj celini koju, za razliku od drugih sela, u Golubincima, ističu se dve seoske kotobanje, svojevrsna remek-dela narodnog graditeljstva u duborezu, rad domaćih neimara- majstora porodice Dešić, sagrađene u Pazovačkom šoru.

Opština Šid (www.tourismsid.rs)

Šid se nalazi u jugozapadnom delu Vojvodine, u zapadnom Sremu. Život na ovim prostorima datira od praistorije o čemu svedoči nalazište lokaliteta –Gradina.

Šid sa živopisnom okolinom, blagim padinama Fruške gore i vodotocima Save, Bosuta i Studve i tri akumulaciona jezera kod Sota i Erdevika pruža razne mogućnosti za odmor i rekreaciju.

Bosut još uvek nosi epitet najčistije reke u Evropi, a lovišta u Vorovu, Vranjaku i Moroviću bogata su fazanima, zečevima i srnama.

Kada dođete u šidsku opštinu zastanite obavezno i pogledajte Galeriju slika Save Šumanovića. Nedaleko od Šida nalazi se Spomen obeležje Sremski front. Ovaj monumentalni kompleks izgrađen je na mestu gde je poginulo 13 000 boraca koji su dali svoje živote za oslobođenje zemlje u Drugom svetskom ratu.

Razvijenom putnom mrežom lako će te stići do bilo kog mesta u Sremu, a na samo sat vremena od gradske vreve Beograda ili Novog Sada stižete u Srem pun avantura. A kada već rešite i dođete u Srem onda ne žurite natrag jer mnogobrojni restorani, čarde , etno kuće , salaši gde uz dobru sremsku zakusku i čuvena sremska vina sve začinjeno vrhunskim tamburašima pruziće Vam ne zaboravni događaj.

D O B R O D O Š L I     U     S R E M !

 

Turističke manifestacije u Sremu

Smeštajni kapaciteti u Sremu


Investicije u Sremu

Sve investicije u Sremu po opštinama

Irig

Sremska Mitrovica

Šid

Pećinci

Inđija

Stara Pazova

Ruma


Braunfild i ostale investicione lokacije u Sremu

Inđija

Pećinci

Ruma

Šid

Sremska Mitrovica

Stara Pazova


 

Upitnik za bazu investicionih lokacija u Sremu

Važno obaveštenje

 Podaci su iz 2008 godine. Za novije podatke pogledajte sajtove opština


Industrijske zone

Industrijske zone u Sremu

Preduzeća po kategorijama u Sremu

Objedinjene prethodne dve karte