Континуирано усавршавање 02.03.2019


Поштовани,
Обавештавамо вас да су, у складу са тачком 16. Одлуке о стицању звања и усавршавању овлашћених посредника и овлашћених заступника у осигурању („Службени гласник РС”, бр. 38/2015 и 11/2017 – у даљем тексту: Одлука), овлашћени посредници и овлашћени заступници у осигурању дужни да се професионално усавршавају најмање 15 часова у календарској години у којој обавлјају послове посредовања у осигурању, односно заступања у осигурању.
Такође, тачком 17. Одлуке прописано је да овлашћени посредник, односно овлашћени заступник у осигурању не може обавлјати послове посредовања, односно заступања у осигурању, односно не може бити ангажован код субјеката наџора из члана 86. став 1. и члана 98. ст. 1. и 2. Закона о осигурању за обавлјање тих послова – ако том субјекту не достави доказ да је започео усавршавање на прописани начин (доказ о уплати накнаде за усавршавање).
Доказ је потребно да се достави субјекту наџора код кога је ангажован током календарске године у којој обавлја послове посредовања, односно заступања у осигурању, у складу са начином организације и одржавања професионалног усавршавања у Привредној комори Србије, најраније од дана организовања, односно одржавања првог усавршавања за наведена лица, у току једне календарске године.
Лица која су полагала испит у Народној банци Србије у децембру 2018. године и којима је Решење о стицању звања овлашћеног посредника, односно заступника у осигурању издато у 2019. години, немају обавезу континуираног усавршавања у тој години, односно дужна су да се професионално усавршавању почев од 2020. године.
Детаљне информације о потребном броју часова за континуирано усавршавање можете видети на сајту Народне банке Србије, на линку https://www.nbs.rs/internet/cirilica/60/60_3/vodic/index.html

Информације о обукама за континуирано усавршавање овлашћених посредника, односно овлашћених заступника у осигурању, расположиве су на сајту Привредне коморе Србије, на линку http://www.pks.rs/Aplikacije.aspx?aplikacija=edukacija

ПОСЕБНА НАПОМЕНА:
Након одслушаних обука, потребно је да доставите скениране сертификате и лиценцу НБС коју посдујете, на мејл едукација@пкс.рс. Уколико имате промену презимена у односу на оно које се налази на лиценци, молимо да доставите и венчани лист. ПКС је у обавези да изради Уверење, на основу достављене документације, у року од 30 дана, а информацију о томе да сте извршили своју обавезу континуираног усавршавања у овој години, доставља Народној банци Србије. Вама ће на мејл бити достављено Уверење о завршеном континуираном усавршавању, које служи искључиво за ваше потребе или потребе вашег послодавца.
Сходно томе, наведени документ није потребно достављати Народној банци Србије