Kontinuirano usavršavanje 02.03.2019


Poštovani,
Obaveštavamo vas da su, u skladu sa tačkom 16. Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 38/2015 i 11/2017 – u daljem tekstu: Odluka), ovlašćeni posrednici i ovlašćeni zastupnici u osiguranju dužni da se profesionalno usavršavaju najmanje 15 časova u kalendarskoj godini u kojoj obavljaju poslove posredovanja u osiguranju, odnosno zastupanja u osiguranju.
Takođe, tačkom 17. Odluke propisano je da ovlašćeni posrednik, odnosno ovlašćeni zastupnik u osiguranju ne može obavljati poslove posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju, odnosno ne može biti angažovan kod subjekata nadžora iz člana 86. stav 1. i člana 98. st. 1. i 2. Zakona o osiguranju za obavljanje tih poslova – ako tom subjektu ne dostavi dokaz da je započeo usavršavanje na propisani način (dokaz o uplati naknade za usavršavanje).
Dokaz je potrebno da se dostavi subjektu nadžora kod koga je angažovan tokom kalendarske godine u kojoj obavlja poslove posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju, u skladu sa načinom organizacije i održavanja profesionalnog usavršavanja u Privrednoj komori Srbije, najranije od dana organizovanja, odnosno održavanja prvog usavršavanja za navedena lica, u toku jedne kalendarske godine.
Lica koja su polagala ispit u Narodnoj banci Srbije u decembru 2018. godine i kojima je Rešenje o sticanju zvanja ovlašćenog posrednika, odnosno zastupnika u osiguranju izdato u 2019. godini, nemaju obavezu kontinuiranog usavršavanja u toj godini, odnosno dužna su da se profesionalno usavršavanju počev od 2020. godine.
Detaljne informacije o potrebnom broju časova za kontinuirano usavršavanje možete videti na sajtu Narodne banke Srbije, na linku https://www.nbs.rs/internet/cirilica/60/60_3/vodic/index.html

Informacije o obukama za kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika, odnosno ovlašćenih zastupnika u osiguranju, raspoložive su na sajtu Privredne komore Srbije, na linku http://www.pks.rs/Aplikacije.aspx?aplikacija=edukacija

POSEBNA NAPOMENA:
Nakon odslušanih obuka, potrebno je da dostavite skenirane sertifikate i licencu NBS koju posdujete, na mejl edukacija@pks.rs. Ukoliko imate promenu prezimena u odnosu na ono koje se nalazi na licenci, molimo da dostavite i venčani list. PKS je u obavezi da izradi Uverenje, na osnovu dostavljene dokumentacije, u roku od 30 dana, a informaciju o tome da ste izvršili svoju obavezu kontinuiranog usavršavanja u ovoj godini, dostavlja Narodnoj banci Srbije. Vama će na mejl biti dostavljeno Uverenje o završenom kontinuiranom usavršavanju, koje služi isključivo za vaše potrebe ili potrebe vašeg poslodavca.
Shodno tome, navedeni dokument nije potrebno dostavljati Narodnoj banci Srbije