Јавни позив за достављање пријава за тренере инструктора у дуалном образовању


У складу са Законом о дуалном образовању и Правилником о програму обуке, ближим условима и другим питањима од значаја за полагање испита за инструктора, ПКС спроводи обуке инструктора у дуалном образовању. Обуке спроводе реализатори (тренери) које одређује ПКС према Правилнику, члан 5, став 5

Dualno - Mladi u fabrici

Услови које треба да испуни тренер инструктора:

Више или високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких наука или поља уметности стечено на основним стуковним студијама (најмање 180 ЕСПБ), основним академским студијама (најмање 180 ЕСПБ), мастер струковним или академским студијама (најмање 300 ЕСПБ), специјалистичким струковним студијама (најмање 240 ЕСПБ), специјалистичким академским студијама (најмање 60 ЕСПБ након мастер академских студија), докторским академским студијама (најмање 480 ЕСПБ);
најмање пет година радног искуства у струци по стеченој дипломи;
тренерско искуство у систему средњег стручног образовања и/или у обучавању и усавршавању кадрова у привреди у протекле три године (доказује се достављањем потврда организатора обука);
држављанство Републике Србије;
да није осуђиван правноснажном судском одлуком на казну затвора (потврда не старија од шест месеци).

Критеријуми за избор тренера:

познавање система стручног образовања (које ће бити утврђено решавањем теста од три питања у току разговора);
завршена обука за инструктора у дуалном образовању и обављање послова инструктора код послодаваца у периоду од најмање годину дана у оквиру пројеката имплементације дуалног образовања (доказује се потврдом о завршеној обуци);
изражене вештине комуникације (на пример вештине слушања, преношења поруке, суочавања са опречним ставовима и др. које ће бити тестиране путем стандардизованих тестова у току разговора).
Уз Пријаву (Формулар за пријаву преузети овде) потребно је поднети следећа документа:

1. доказ о стеченом високом струковном или академском образовању – фотокопија дипломе;
2. потврда радног искуства – потврду послодавца о врсти послова које је кандидат обављао и периоду обављања тих послова, уговор о раду/ангажовање, фотокопија радне књижице и сл.
3. радну биографију;
4. уверење о држављанству;
5. уверење да кандидат није осуђиван правноснажном одлуком на казну затвора (потврда не старија од 6 месеци);
6. потврда којом доказује тренерско искуство (уверење или друга исправа којом надлежни орган или друго правно лице које у складу са законом обавља послове стручног усавршавања потврђује да је кандидат реализовао предавања или други облик стручног усавршавања);
7. мотивационо писмо о разлозима због којих жели да буде ангажован као тренер;

Рок за достављање пријаве је 12. март 2019. године.

Пријаву је потребно доставити на неки од следећих начина:

а) електронским путем на мејл образовање@пкс.рс
б) у папирном облику, на адресу:

ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ
Служба за дуално образовање и образовне политике
Ресавска 13-15, 11000 Београд, са назнаком:
„Пријава за тренера инструктора у дуалном образовању“

Пријава мора бити достављена Привредној комори Србије до истека рока назначеног у јавном позиву, без обзира на начин достављања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

За потребе прегледа и анализе достављених пријава, Привредна комора Србије образоваће Комисију која ће обавити разговоре са оним кандидатима који испуњавају услове за тренера и сачинити предлог тренера на основу наведених критеријума. Сви тренери који прођу селекцију у обавези су да похађају обуку у трајању од 64 часа, коју организује Привредна комора Србије. Након завршене обуке, Привредна комора Србије ће упутити предлог тренера Министарству просвете, науке и технолошког развоја на сагласност. По добијању сагласности, Привредна комора Србије одлуком председника именује тренере, са којима ће бити закључени уговори о радном ангажовању као тренерима инструктора у дуалном образовању.

За све додатне информације обратити се на мејл obrazovanje@pks.rs или позивом на 011 41 49 441