ЈАВНА ОВЛАШЋЕЊА


Путем онлине сервиса за издавање потврда, уверења и мишљења  линк, тренутно је могуће подношење захтева у ПКС – РПК Сремска Митровица за следећа документа:

 

ИЗВОЗНА ДОКУМЕНТА:

 

 • Уверење о пореклу робе „Форм А“ – Цертифицате оф оригин (преференцијално уверење) издаје се за извоз у земЉе које српским производима дају преференцијални третман

 

 • Уверење о домаћем непреференцијалном пореклу робе Цертифицате оф оригин издаје се за извоз у све земЉе у којима роба пореклом из Србије нема преференцијални третман

 

 • Уверење о пореклу робе из треће земЉе, издаје се на обрасцу Цертифицате оф оригин (Непреференцијално уверење), на основу уверења о пореклу робе из одређене земЉе, издатог од надлежног органа или организације у земЉи порекла робе

 

 • Уверење о роби која се извози након поступка активног оплемењивања издаје се на обрасцу Цертифицате оф оригин (Непреференцијално уверење), за робу која се извози након поступка активног оплемењивања (а која у том поступку није стекла статус српског порекла)

 

 • Уверење о крајњем кориснику робе која се увози – Енд Усер Цертифицате издаје се у случајевима када то инострани прописи налажу (роба високе технологије или посебне намене)

 

 • Уверење о вишој сили – Форце Мајеуре Цертифицат је документ који служи да се објективним разлозима, привремено или трајно, обеснажи обавеза проистекла из уговорног односа, ако је виша сила предвиђена тим уговорним односом

 

 • Уверење у вези са подацима о којима Привредна комора Србије располаже

 

 • Овера исправа у поступку легализације јавних исправа у међународном промету

 

 • Овера ценовника,фактура (комерцијалних,шпедитерских)
 • Овера позивних писама ради издавања улазних пословних виза
 • Овера осталих извозних докумената

 

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА ПОСЛОВАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ:

 

 • Уверење о домаћем пореклу робе у поступцима јавних набавки издаје се ради остваривања повоЉнијег третмана робе домаћег порекла у поступцима јавних набавки

 

 • Потврда да се роба не производи у земЉи издаје се ради остваривања права на ослобађање од плаћања царине или права на плаћање смањених царинских дажбина

 

 • МишЉење о испуњености услова за уношење назива “Србија” у пословно име привредног друштва

 

 • МишЉење о једином понуђачу робе домаћег порекла, једином пружаоцу услуге или извођачу радова служи као помоћна информација у поступку јавне набавке са директним преговарањем

 

 • Сагласност здравственим установама за пружање угоститеЉских услуга трећим лицима издаје се здравственој установи која обавЉа регистровану делатност на територији Републике Србије, ради добијања одобрења надлежног министра за пружање угоститеЉских услуга трећим лицима

 

 • Потврда о чланству у Привредној комори Србије

 

 • Стручно мишљење

 

Преузимање издатих и овера докумената се може извршити у ПКС – РПК Сремска Митровица.

За додатне информације и подршку стојимо Вам на располагању путем телефона 022/610 778 или е-маила stana.jevic@pks.rs